Menu Zamknij

Historia

  1. Geneza skautingu i harcerstwa na Wildzie
  2. Lata międzywojenne
  3. II wojna światowa
  4. Lata powojenne
  5. Zawieszenie działalności
  6. Lata PRL-u
  7. III Rzeczpospolita

 

 

 

Geneza skautingu i harcerstwa na Wildzie 1911 r.

W oparciu o Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Wildzie utworzono Towarzystwo Gier i Zabaw „Zorza”. Towarzystwo skupiało młodzież poniżej 18 lat, która wskutek zakazu władz pruskich nie mogła należeć do „Sokoła”.

1912 r. 

Zarząd Związku Sokołów w państwie niemieckim szukając form zachowania młodzieży w swych szeregach, zwrócił uwagę na drużyny Skautowe, powstające przy „Sokole” lwowskim. Z inicjatywy Zarządu poznańskiego „Sokoła” zorganizowano roku w Poznaniu pierwszy kurs skautowy, który przeprowadzili zaproszeni w tym celu członkowie „Sokoła” lwowskiego druhowie Jerzy Grodyński i Tadeusz Strumiłło.

1913 r.

1 lutego powstaje na Wildzie pierwsza drużyna skautowa im. Leszka Białego, której komendantem został dh Antoni Wysocki. Pod koniec tego roku utworzono Hufiec „Zorza” liczący 3 drużyny męskie i 2 żeńskie, którego komendantem został dh Andrzej Pokrywka. W skład Hufca „Zorza” wchodziły drużyny męskie „Leszek Biały” na Wildzie, „Leszek Czarny” w Śródmieściu i „Stefan Czarniecki” na Jeżycach oraz drużyny żeńskie „Marii Konopnickiej” i „Emilii Szczanieckiej”.

1915 r.

W maju policja niemiecka wydaje zakaz prowadzenia działalności skautowej z uwagi na odmowę połączenia się z niemiecką organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży „Ostverband Jugendwehr”. Drużyny z hufca „Zorza” przemieniły się w kluby sportowe „Wisła” (Leszek Biały) i „Czarni” (Stefan Czarniecki i Leszek Czarny). Pod koniec tego roku znowu rozpoczęto działalność w drużynach.

1918 r.

19 i 20 maja odbył się zlot drużyn wielkopolskich w Wierzenicy, na którym ogłoszono rozporządzenie władz niemieckich o rozwiązaniu polskiego skautingu na terenie Rzeszy Niemieckiej. W następstwie tego, drużyny skautowe przechodzą do konspiracji. 27 grudnia wybucha Powstanie Wielkopolskie, w którym skauci biorą udział – starsi w szeregach powstańczych, młodzi (poniżej 18 lat) pełnią służbę gońców a harcerki służbę sanitarną. Dh Antoni Wysocki był naczelnikiem Straży Ludowej na Wildzie. W dniu 27 grudnia przyprowadził przed „Bazar” kompanię Straży Ludowej (100 ludzi), która później uczestniczyła w zdobyciu gmachu Prezydium Policji niemieckiej (ul. Ratajczaka). Następnego dnia 28 grudnia zdobyte zostały koszary saperów na Wildzie (ul. Rolna), które zaraz obsadzili dwiema kompaniami Straży Ludowej Franciszek Masadyński i Antoni Wysocki. W dniu 6 stycznia 1919 r. dh Antoni Wysocki bierze udział w szturmie na ostatnią placówkę niemiecką w Poznaniu lotnisko w Ławicy. Dh Antoni Wysocki za udział w Powstaniu Wielkopolskim mianowany został porucznikiem i odznaczony Krzyżem Walecznych.

1919 r.

Zjazd kierowniczek i kierowników drużyn skautowych w Poznaniu w dniach 29 i 30 marca powołuje Naczelnictwo Harcerskich Drużyn Wielkopolskich. Hufiec „Zorza” zostaje rozwiązany, a drużyny miasta Poznania tworzą jeden Hufiec poznański harcerzy i jeden Hufiec poznański harcerek.

przenieś na górę strony

 

Lata międzywojenne

1928 r.

Powstają przy drużynach wildeckich pierwsze drużyny „Wilczków” (późniejsze zuchy).

1929 r.

12-23 lipca udział drużyn wildeckich w II Zlocie Narodowym Harcerzy w Poznaniu z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości.

1930 r.

Następuje nowy podział organizacyjny drużyn poznańskich. Wildeckie drużyny harcerzy wchodzą w skład III Hufca Poznań.

1932 r.

Z okazji 20-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego drużyny wildeckie biorą udział w zlocie jubileuszowym, który się odbył w dniach 15-16 maja w Dębinie w Poznaniu.

1934 r.

Zreorganizowano środowisko harcerskie miasta Poznania tworząc 10 hufców męskich. Wildeckie drużyny harcerzy tworzą odtąd VIII Hufiec.

1935 r.

11-25 lipca – Jubileuszowy zlot w Spale z okazji 25-lecia Harcerstwa Polskiego. Dla przygotowania terenu do zlotu w Spale zorganizowane zostały Harcerskie Ochotnicze Drużyny. Na komendanta powołano dh hm Feliksa Kapczyńskiego z 20 PDH. Do drużyn tych werbowano harcerzy powyżej lat 18, którzy nie mieli żadnego zatrudnienia, a za wykonywaną pracę otrzymywali wynagrodzenie. W drużynie takiej pracowali m.in. harcerze z 10 PDH im. Leszka Białego. W zlocie jubileuszowym uczestniczyła m.in. drużyna 20 PDH im. gen. J. L. Sowińskiego w liczbie 30 harcerzy pod komendą dh Janusza Kokorniaka.

1936 r.

Reorganizacja drużyn żeńskich na terenie miasta Poznania. Wildeckie drużyny harcerek wchodzą w skład II Hufca Harcerek.

1939 r.

8 lutego – VIII Hufiec Harcerzy przyjmuje za swego patrona Wielkiego Poetę – Jana Kasprowicza. Dalsze związane z tym uroczystości: 27-29 maja zlot VIII Hufca nad Wartą w Puszczykowie. 18 czerwca poświęcenie i wręczenie sztandaru VIII Hufca Harcerzy im. Jana Kasprowicza z udziałem Jego Córki – Anny z Kasprowiczów Jarockiej. Komendantem VIII Hufca był w tym czasie hm Leon Królak.

przenieś na górę strony

 

II wojna światowa

1939-45 r.

W latach II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej zawieszona została jawna działalność. Szereg starszych członków i instruktorów naszych drużyn brało udział w kampanii wrześniowej 1939 r., a później w różnych formach walki z okupantem. Młodsi harcerze i harcerki uczestniczą w tajnym nauczaniu oraz działają w najróżniejszych formach samopomocy. W latach 1939-45 na polach walki, w więzieniach i obozach hitlerowskich zginęło za Ojczyznę 34 harcerzy i instruktorów wildeckiego hufca harcerzy.

przenieś na górę strony

 

Lata powojenne

1945 r.

Po wyzwoleniu Poznania już w marcu powstają na Wildzie nowe drużyny, organizujące się w oparciu o tradycje poprzednio działających drużyn harcerek i harcerzy. Drużyny harcerek wchodzą w skład III Hufca Harcerek, natomiast harcerze odtwarzają VIII Hufiec im. Jana Kasprowicza. 11 lipca b. komendant Hufca dh hm Leon Królak, po powrocie z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, przekazuje przechowany przez niego sztandar VIII Hufca ówczesnego komendantowi dh phm Karolowi Kalkowskiemu. W sierpniu Hufiec organizuje pierwszy po wojnie obóz „żniwny” w Przylepie k/Zielonej Góry. We wrześniu dawna 9 PDH tworzy odrębny IX Hufiec Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, obejmujący zasięgiem swego działania dzielnicę Dębiec. Komendantem jego zostaje dh phm Tadeusz Zieliński.

1948 r.

Wrzesień – reorganizacja w ZHP – następuje połączenie komend hufców żeńskich i męskich. Utworzone zostały na terenie obecnej dzielnicy 2 hufce: VIII Hufiec im. Jana Kasprowicza Poznań-Wilda oraz IX Hufiec im. Andrzeja Małkowskiego Poznań – Dębiec. Akcja letnia zorganizowana jako „Harcerska Służba Polsce”.

1950 r.

Na polecenie władz państwowych samodzielna działalność ZHP na terenie całego kraju zostaje zawieszona.

przenieś na górę strony

 

Zawieszenie działalności

1950-56 r.

Okres działalności Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej.

przenieś na górę strony

 

Lata PRL-u

1956 r.

8 grudnia odbył się Zjazd działaczy i instruktorów harcerskich w Łodzi, który podjął uchwałę o powołaniu ZHP. W zjeździe tym uczestniczy dh hm Karol Kalkowski, który po powrocie do Poznania przystępuje do organizowania harcerstwa na Wildzie. Powstaje wtedy X Hufiec Harcerstwa im. Jana Kasprowicza Poznań-Wilda, obejmujący pod jedną komendą drużyny harcerek i harcerzy. Komendantem Hufca jest w tym czasie dh hm Karol Kalkowski. Hufiec IX Poznań – Dębec obejmuje dh hm Tadeusz Zieliński. Hufiec ten nosi imię Andrzeja Małkowskiego.

1957 r.

X Hufiec Poznań – Wilda otrzymuje lokal przy ul. Sikorskiego 37. Pierwsza, po wznowieniu działalności ZHP akcja letnia. Zgrupowanie obozowe w Obornikach Wlkp. na terenie poligonu wojskowego – w lipcu X Hufca wildeckiego, w sierpniu IX Hufca dębieckiego. Duży napływ młodzieży do drużyn pozwala na zorganizowanie wielu drużyn harcerskich, zuchowych i kilku starszoharcerskich. Dużą pomocą w przygotowaniu kadry instruktorskiej jest Liceum Pedagogiczne (przy ul. Różanej 17), z którego pozyskujemy przybocznych i drużynowych do prowadzenia drużyn zuchowych i harcerskich.

1960 r.

Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Kasprowicza Krąg Instruktorski X Hufca urządził wycieczki do Zakopanego na Harendę (w sierpniu) i do Szymborza k/Inowrocławia (we wrześniu). W grudniu odbyła się Wieczornica Kasprowiczowska dla Kręgu Instruktorskiego w lokalu Komendy X Hufca, którą zaszczyciła swą obecnością wdowa po Poecie p. Maria Kasprowiczowa.

1961 r.

Następuje reorganizacja hufców poznańskich stosownie do podziału administracyjnego miasta. W listopadzie połączone zostają Hufce IX dębiecki i X wildecki w jeden noszący nazwę Hufiec Poznań – Wilda, im. Jana Kasprowicza. Połączony Hufiec Poznań – Wilda nosił to imię do końca, 1962 r., ale bez udokumentowania tego w formalnej drodze służbowej.

1963 r.

Z uwagi na zastrzeżenia Komendy Chorągwi Wielkopolskiej odnośnie imienia Jana Kasprowicza, uchwałą starszyzny postanowiono historyczny sztandar Hufca przekazać w depozyt do Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

1964 r.

31 maja Hufiec Poznań- Wilda otrzymuje sztandar ufundowany przez społeczeństwo wildeckie.

1967 r.

Uchwałą II Konferencji sprawozdawczo-wyborczej postanowiono przyjąć po odpowiednich przygotowaniach ponownie imię Jana Kasprowicza dla Hufca Poznań – Wilda.

1970 r.

7 czerwca nastąpiło uroczyste nadanie imienia Jana Kasprowicza połączone z wręczeniem sztandaru na Rynku Wildeckim. Uroczystość tę poprzedziła półroczna kampania przygotowawcza celem zapoznania drużyn z życiem i twórczością bohatera Hufca.

1975 r.

Komenda Hufca zakupiła teren o powierzchni 6,7 ha w Kaplinie gm. Międzychód położony nad jeziorem Młyńskim w Puszczy Noteckiej, który odtąd stanowi stałą bazę obozową Hufca.

1976 r.

9 października – odsłonięcie tablicy pamiątkowej harcerzy wildeckiego Hufca poległych w latach 1939-1945, umieszczonej na ścianie siedziby Komendy Hufca przy ul. Prądzyńskiego 57. Komisja Historyczna Hufca opracowała udokumentowany wykaz poległych, który został wydany w 1978 roku staraniem Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Poznańskiej w formie książki p.t. „Straty osobowe wildeckiego Hufca ZHP Chorągwi Wielkopolskiej 1939-1945”.

1980 r.
7 czerwca – Uroczysta Rada Hufca z okazji 10 rocznicy nadania imienia Jana Kasprowicza. Z tej okazji podjęcie przez Radę uchwały o zdobywaniu „Odznaki Kasprowiczowskiej” i powołaniu Kapituły tej odznaki.

1981 r.

Udział w uroczystościach 70-lecia Harcerstwa Polskiego. Maj – sierpień Wystawa 70-lecia w Warszawie w Muzeum na Woli. 18-20 września Zlot jubileuszowy 70-lecia w Krakowie, hufiec reprezentuje 10 PDH im. Leszka Białego. 25-27 września Zlot jubileuszowy 70-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego w Poznaniu z udziałem delegacji Chorągwi pilskiej, konińskiej, kaliskiej, leszczyńskiej i poznańskiej.

1982 r.

Od 1 grudnia 1981 do 31 marca 1982 r. drużyny naszego Hufca pełniły służbę „Pogotowia zimowego”, służąc pomocą w rożnych formach opieki nad ludźmi starszymi naszej dzielnicy. 29 maja – Rada Hufca z udziałem b. członków Rad z ostatnich 10 lat, na której zatwierdzono formy obchodu 70-lecia.  W bazie w Kaplinie ustawione zostają wagony kolejowe – magazyny, komenda i zuchówki. W sierpniu Rada Naczelna ZHP wybrała Naczelnikiem ZHP dh hm Ryszarda Wosińskiego, b. komendanta naszego Hufca w latach 1969-71.

1983 r.

Obchody 70-lecia harcerstwa na Wildzie.
I zlot Hufca w Łopuchówku z okazji 70-lecia hufca.
Instruktorzy Hufca biorą udział w pierwszej Białej Służbie podczas Pielgrzymki Ojca Św. Pełnią służbę na spotkaniu z młodzieżą w 18.06 Częstochowie oraz 20.06 przy Katedrze w Poznaniu.
5 instruktorów Hufca bierze udział w pielgrzymce Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława do Włoch. 2.09. spotkanie z Ojcem Św. w Castel Gandolfo.

1984 r.

II zlot Hufca w Biedrusku.

1985 r.

III zlot Hufca.

1986 r.

IV zlot Hufca w Biedrusku.

1987 r.

V zlot Hufca w Biedrusku.
Biała Służba w Gdańsku 11.06 podczas 2 Pielgrzymki Ojca Św. do Polski.

1988 r.

VI zlot Hufca na terenie MDK przy ul. Bema (obecna Droga Dębińska).

przenieś na górę strony

 

III Rzeczpospolita

1989 r.

Rozłam w harcerstwie. Z Hufca ZHP Poznań – Wilda do ZHR przechodzi I Szczep, działający przy Szk. Podst. nr 5.
VII zlot Hufca w Kaplinie – organizator IX szczep.

1990 r.

VIII zlot Hufca w Kaplinie.

1991 r.

Hufiec traci lokal przy ul. Sikorskiego 37. Przenosi się na ul. Osinową 14, początkowo do przedszkola, a następnie do pomieszczeń HKŁ „Wilda”. Udaje się pozyskać lokal przy ul. Kosińskiego 9, na harcówkę dla drużyn III Szczepu, działających przy SP 25.

1992 r.

Na Malcie odbywa się zlot harcerstwa wielkopolskiego, na którym hufiec reprezentuje 10 PDH i Harcerski Klub Łączności „Wilda”. Równolegle odbywa się Zjazd połączeniowy chorągwi: poznańskiej, leszczyńskiej, konińskiej i kaliskiej w jedną Chorągiew Wielkopolską. W grudniu ZHP i ZHR są wizytowane przez przedstawicieli WOSM i WAGS, w związku z ich wnioskami o przyjęcie do tych organizacji. Na Wildzie wizytowane są: 10 PDH, Klub Łączności i Komisja Historyczna.

1993 r.

Udział w akcji: „Na pomoc bieszczadzkim dzieciom”.
IX zlot Hufca w Kaplinie.

1994 r.

X zlot Hufca w Kaplinie – organizator 10 PDH.

1995 r.

W bazie w Kaplinie jest realizowana inwestycja – budynek umywalni.
XI zlot Hufca we Wronczynie.
W grudniu rozpoczyna działalność wildeckie duszpasterstwo harcerzy. Naszym duszpasterzem zostaje ks. Marian Sikora. Msze św. harcerskie odbywają się w Kościele pw. Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.00.

1996 r.

XII zlot hufca w Antoniewie – organizator 35 PDH.

1997 r.

Rozkazem Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej L2/97 z dnia 14 lutego 1997 r. do Hufca ZHP Poznań – Wilda zostaje przyłączony Hufiec ZHP Poznań – Rataje. Hufiec przenosi swoją siedzibę do dotychczasowego lokalu Hufca Rataje na os. Rzeczypospolitej 14.
VI Pielgrzymka Ojca Świętego. W Poznaniu 3.06 Hufiec wystawia do służby ponad 50 harcerek i harcerzy oraz swojego „Tarpana”.
Udział w akcji pomocy powodzianom.

1999 r.

Udział w Białej Służbie podczas VII Pielgrzymki Ojca Św. w Bydgoszczy i Licheniu 7.06.

2000 r.

Udział w Zlocie Gniezno 2000 – Drużynę zlotową wystawił Związek V Drużyn Harcerskich.
XIII zlot Hufca we Wronczynie.

2001 r.

24 lutego hufiec po raz kolejny Hufiec zmienia siedzibę. Przensimy się do Zespołu Szkół na os. Czecha 59.
XIV zlot Hufca w Kowanówku.
W bazie w Kaplinie powstaje stały budynek toalet. Jesienią wywożone są na złom 3 wagony.
Kolejna akcja pomocy powodzianom. Harcerki i harcerze hufca biorą udział w pracach na terenach popowodziowych oraz zbiórce żywności i środków czystości w poznańskich sklepach.

2002 r.

2 lutego, po 5 latach tułaczki, siedziba Hufca wraca na Wildę. Przeprowadzamy się do lokalu przy ul. Kosińskiego 9, do budynku, w którym od 1991 r. mamy harcówkę.
W Białej Służbie w Krakowie bierze udział 16 harcerek i harcerzy. Pełnimy służbę informacyjną.
W zlocie 90-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego biorą udział 71 PDHb i 73 PDH. Plakietkę 90-lecia zdobywają 9 PDH, 18 PDH, 71 PDHb, 73 PDH, 12 WGZ.
XV zlot Hufca w Bukówcu – organizator 33 PDHż
Na wniosek Komendy Hufca Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa wyróżnieni zostali: ks. Marcin Węcławski, Iwona Lucka, Krzysztof Lucki, Krzysztof Bobrowski, Stanisław Kropielnicki.

2003 r.

Obchody 90-lecia wildeckiego harcerstwa. 2 lutego odbyła się uroczysta Msza św. w intencji wszystkich działających na przestrzeni 90 lat wildeckich harcerek i harcerzy. 22 lutego w Dniu Myśli Braterskiej odbyło się jubileuszowe spotkanie byłej i obecnej kadry hufca. 13 września grupa byłych i obecnych instruktorów Hufca zorganizowała II spotkanie pokoleń na terenie MDK-u przy Drodze Dębińskiej.
XVI zlot Hufca w Wągrowcu – organizator 33 PDHa.
20 września zostaje rozebrana stara stołówka w Kaplinie. 3 grudnia na jej miejscu rusza budowa: kuchnia – stołówka – magazyny.

2004 r.

11 stycznia zagraliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Sztab był przy hufcu. Nasz wynik to: 15.658,43 zł; 12,38 euro; 0,68 USD; 2 bransoletki.
3 lipca zostaje oddany w Kaplinie nowy obiekt: kuchnia – stołówka – magazyny – zaplecze socjalne. Jesienią zaczynamy modernizację łaźni. Likwidacja kolejnych 4 wagonów.
6 listopada obchody 75-lecia harcerstwa na Dębcu.
XVII zlot Hufca w Kaplinie – organizator 35 PDH.

2005 r.

9 stycznia – XIII Finał WOŚP – zebraliśmy 17746,82 zł.
W kwietniu udział w uroczystościach związanych ze śmiercią Jana Pawła II: czuwaniach, spotkaniach modlitewnych. W dniu pogrzebu 1 harcerka z 66 PDH reprezentuje hufiec w Watykanie, a podczas mszy św. na Placu Mickiewicza 104 osoby pełnią służbę.
W Kaplinie realizowany jest remont umywalni – ściany i posadzki zostają wyłożone glazurą, wymieniona jest szafka elektryczna.
XVIII zlot hufca w Łopuchowie – organizator 33 PDHw.

2006 r.

8 stycznia – XIV Finał WOŚP – zebraliśmy 19.109,29 zł.
XIX zlot Hufca w Rogalinku – organizator 8 PDH.
W dniach 26-28.05.2006 – udział 36 osób w Białej Służbie w Krakowie – po raz pierwszy dla papieża Benedykta XVI.
W czerwcu zostaje skradziona tablica wildeckich harcerzy, poległych podczas II wojny światowej. Tablica zostaje odtworzona z żywicy, uzupełniona o 2 nazwiska: phm. Czesław Surma i phm. Wiktor Topolski. Odsłonięcie i poświęcenie nowej tablicy odbywa się 9 grudnia.

2007 r. 

14 stycznia – XV Finał WOŚP – zebraliśmy 11.120,12 zł,
XX zlot Hufca w Kaplinie – organizator 33 PDHw.
W maju w Kaplinie zostaje uruchomiona oczyszczalnia ścieków.
Udział 35 PDH i 73 PDH w zlocie ZHP w Kielcach.
1 sierpnia udział drużyn hufca w odnowieniu Przyrzeczenia Harcerskiego na Polanie Harcerskiej na Malcie.
Na wniosek Komendy Hufca Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa wyróżnieni zostali: Państwo Danuta i Władysław Matuszewscy oraz Pan Marek Nowak.

2008 r.

13 stycznia – XVI Finał WOŚP – zebraliśmy 15.646,03 zł.
XXI zlot Hufca w Imiołkach – organizator 33 PDHs.
7 października w Kaplinie rusza budowa magazynu sprzętu obozowego.

2009 r.

11 stycznia – XVII Finał WOŚP – zebraliśmy 20.349,83 zł.
22-24 maja – XXII zlot Hufca w Puszczykówku – organizator 8 PDH.
20 czerwca w Kaplinie zostaje oddany do użytku nowy magazyn sprzętu obozowego.

2010 r.

10 stycznia – XVIII Finał WOŚP – zebraliśmy 19.653,85 zł.
10-17 kwietnia – udział w uroczystościach żałobnych po katastrofie pod Smoleńskiem. Uroczystości religijne w Poznaniu oraz służba 40 harcerek i harcerzy z hufca podczas uroczystości w Warszawie.
24 kwietnia – instalacja odmanganiacza wody w bazie w Kaplinie.
14-16 maja – XXIII zlot hufca w Rybojedzku. Organizator 33 PDHs.
22 maja – montaż kolektorów słonecznych w bazie w Kaplinie.
Maj – powódź. Zbiórka darów dla powodzian trwała przez ostatni tydzień maja w drużynach, w harcówkach wśród społeczeństwa. W środę 2 czerwca, transport z darami pojechał do Chorzowa.
W Poznaniu 29 maja – układanie worków z piaskiem na wale na Starołęce, w Łęczycy i obiektach AWF.
04 lipca. Akcja WOŚP „Stop powodziom” na zakup nowoczesnego sprzętu do zwalczania skutków powodzi. Byliśmy jednym z dwóch sztabów w Poznaniu. Zebraliśmy 12.667,90 zł.
20-24 sierpnia – zlot w Krakowie z okazji 100-lecia harcerstwa. Udział bierze KS Dziewiątacy.

2011 r.

9 stycznia – XIX Finał WOŚP – pobiliśmy kolejny rekord, kwotą 29.191,22 zł.
W październiku Hufiec ZHP Poznań – Wilda pojawia się w serwisie Facebook – powstaje
Fanpage.
W grudniu bierzemy udział w akcji „Serce dla Lwowa” i odbieramy z Fary
Betlejemskie Światełko Pokoju.

2012 r.

Styczeń – odbywa się XX Finał WOŚP. Zbieramy rekordową kwotę 45.563, 35 zł.
W styczniu odbywa się Hufcowy Festiwal Piosenki, który wygrywa 92 PDH.
W maju obywa się zlot hufca.
11.09 – Zbiórka inauguracyjna hufca. Stawia się 181 osób z łącznie 24 drużyn.
15.02 – 92 PDH organizuje turniej siatkówki, dzień później odbieramy Betlejemskie
Światełko Pokoju.

2013 r.

Rozpoczyna się ROK JUBILEUSZOWY – obchodzimy 100-lecie istnienia harcerstwa na
Wildzie. Z tego powodu, organizowane są różnorakie jubileuszowe przedsięwzięcia.
14.01 XXI Finał WOŚP – uzbieraliśmy 30.968. 12 zł
3.02 – Msza święta harcerska w intencji wszystkich pokoleń wildeckich harcerzy. Rusza
również objazdowa wystawa fotograficzna „100-lecie harcerstwa na Wildzie”.
12.07.2013 – odbywa się w Kaplinie Spotkanie Pokoleń – uroczyste ognisko wielu byłych jak
i obecnych harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Poznań – Wilda.
10.09 – zbiórka rozpoczynająca rok harcerski. Stawia się łącznie 217 zuchów, harcerek,
harcerzy i instruktorów. W corocznej klasyfikacji drużyn podium wygląda następująco:
-zuchy:
I miejsce – 12 wgz
II miejsce – 6 wgz
III miejsce – 13 wgz
– harcerze
I miejsce – 18 PDHż (otrzymuje przechodnią statuetkę, coroczną nagrodę, na stałe, ze
względu na trzykrotne wygranie rankingu drużyn)
II miejsce – 10 PDH
III miejsce – 36 PDH
21.09 – włączamy się w Wildecki Dzień Inicjatyw Pozarządowych
28.09 – harcerze naszego hufca, w szeregach Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Wlkp.
biorą udział w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Harcerzy na Malcie.
Wrzesień / październik – startuje telewizja HufcowaTV

Listopad – bierzemy udział w akcji „Serce dla Lwowa”
13.12 – wieczornica kasprowiczowska. Harcerze naszego hufca, we współpracy z MDK nr 1
w Poznaniu, wystawiają jedną ze sztuk Jana Kasprowicza.

2014 r.

7.01 – odbywa się Rajd Namiestnictwa Wędrowniczego
12.01 – XXII Finał WOŚP, zbieramy 31.406 zł
Luty – rusza akcja „Marzycielska poczta” polegająca na wysyłaniu kartek do chorych dzieci
22.02 – Rajd DMB
I miejsce – 18 PDHm
II miejsce – 18 wgz + przyjaciele
III miejsce – 92 PDH
Włączamy się również w akcję „Budzimy Olę!”
28 – 30.03 odbywa się Rajd Wiosenny
I miejsce – reprezentacja IV Szczepu
II miejsce – 92 PDH
III miejsce – 10 PDH
16-18.05 odbywa się Zlot Hufca
I miejsce – 92 PDH
II miejsce – reprezentacja IV Szczepu
III miejsce – 18 PDHż
7.06 włączamy się w Festiwal Aktywnych Społeczności Lokalnych na Wildzie.
16.09 – harcerski start. Ranking drużyn wygląda następująco:
-zuchy
I miejsce – 6 wgz
II miejsce – 1 wgz
III miejsce – 12 wgz
-harcerze
I miejsce – 18 PDHż
II miejsce – 74 PDHs
III miejsce – 92 PDH
Grudzień – Odbieramy Betlejemskie Światełko Pokoju, tworzymy hufcową Szlachetną
Paczkę

2015 r.

07.03 – Rajd DMB
I miejsce – 10 PDH
II miejsce – 1 DH Bolechowo
III miejsce – 92 PDH
27 – 29.03 Rajd wiosenny
I miejsce – 10 PDH
II miejsce – 74 PDW
III miejsce -33 PDHs
Czerwiec – rusza I edycja HarcArt – akcja ma na celu przygotowywanie graffiti
patriotycznego.
12-14.06 – Zlot Hufca w Kaplinie
15.09 – Początek roku harcerskiego
22.11 – Zjazd Hufca. Komendantem zostaje ponownie wybrany phm. Łukasz Dorna.
Grudzień – odbieramy Betlejemskie Światełko Pokoju.

2016 r.

27.02 – Rajd DMB
I miejsce – 18 PDHm
II miejsce – 27 PDH
III miejsce – 92 PDH
8-10.04 Rajd Wiosenny. Zwycięża 92 PDH.
Kwiecień – HarcArt vol. 2
Maj – I Gala Instruktorska. Zostają przyznaje nagrody w następujących kategoriach:
Autorytet – Agnieszka Pawlak
Pozytywna osobowość – Małgorzata Bogucka
Dobry organizator – Olga Wieczorek
Harcspec – Dawid Siuda, Sebastian Kubiak
Pomocna dłoń – Jakub Figaj.
20-22.05 – Zlot hufca. Wygrywa 35 PDH.
13.09 – Początek roku harcerskiego.

2017 r.

W marcu rusza pierwszy kurs zastępowych. Odbywa się również Rajd Wiosenny, który
wygrywa 8 PDH.
W kwietniu umiera pani Maryla Nowak, która przez ponad 40 lat wspierała nasz hufiec,
poprze pracę w kuchni kaplińskiej podczas HAL, jak również całoroczną opiekę nad terenem
bazy. Zostaje ogłoszona żałoba w hufcu.
26-28.05 odbywa się Zlot Hufca. Wygrywa 74 PDW.
Czerwiec – odbywa się HarcArt vol 3.
Grudzień – rusza HarcUP Poznań – propozycja programowa dla hufca, dotycząca służby,
życiorysu patrona hufca i aktywności harcerskiej.

2018 r.

14 styczna odbył się finał WOŚP w trakcie którego uzbieraliśmy rekordową kwotę 60 tyś. zł. W kweście na rzecz fundacji uczestniczyło 120 wolontariuszy. Za zaangażowanie wszystkim dziękujemy :D.
6-16 sierpnia odbył się zlot ZHP w Gdańsku na 100-lecie ZHP. Na zlocie pojawiła się reprezentacja naszego hufca.
27 grudnia harcerze z naszego hufca brali udział w obchodach 100-lecia powstania wielkopolskiego pod sztandarem drużyny reprezentacyjnej chorągwi wielkopolskiej, a następnego dnia jechali uczcić pamięć poległych w warszawie.

2019r.

8 stycznia odbył się uroczysty apel pamięci z okazji rocznic 100-lecia, które odbywały się w ubiegłym roku. Drużyny po apelu mogły uczestniczyć w grze związanej z 100-leciem powstania wielkopolskiego. Za organizację dziękujemy 92 PDH.
13 stycznia odbył się kolejny finał WOŚP, w tym roku niestety nie udało nam się pobić naszego rekordu i uzbieraliśmy 44 588,41 zł. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie :D
23 lutego odbył się rajd z okazji Dnia Myśli Braterskiej zorganizowany przez 33PDHs „Łosie”. To dzięki nim mogliśmy się przenieś do odległej krainy i sprawdzić siłę naszej przyjaźni. Gratulujemy 35PDH za wygranie tegorocznego rajdu.
11 marca ogłoszenie pandemii COVID-19 i rozpoczęcie zbiórek zdalnych.

przenieś na górę strony