Menu Zamknij

Misja i cele ZHP


Związek Harcerstwa Polskiego
to największa w kraju organizacja wychowawcza dzieci i młodzieży. Jesteśmy otwarci dla wszystkich bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wiek, rasę czy przekonania światopoglądowe. Jednocześnie jesteśmy stowarzyszeniem apolitycznym i niezależnym ideowo, do którego przynależność jest całkowicie dobrowolna.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.

Główne cele działalności ZHP to:

  1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w wielu płaszczyznach – intelektualnej, społecznej, a także fizycznej i duchowej.
  2. Kształtowanie osobowości młodego człowieka na prawego i odpowiedzialnego obywatela, przy jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności, godności i własnych przekonań.
  3. Upowszechnianie i promowanie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń.
  4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami.
  5. Upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.