Menu Zamknij

Kim jesteśmy, jak działamy

Hufiec Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza jest terytorialną jednostką Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Działamy na terenie Poznania w obrębie dzielnicy Wilda (wg podziału administracyjnego z przed 1990 r.). To tutaj funkcjonuje większość drużyn, ale działamy również na terenie: Dębiec, os. Czecha na Ratajach, Wiry i Antoninek – tam również działają nasi instruktorzy.

Hufiec istnieje po to by stwarzać warunki do działania gromad i drużyn poprzez inicjowanie i wspieranie działalności programowej i metodycznej. Zajmuje się także pozyskiwaniem i kształceniem kadry instruktorskiej oraz wspieraniem jej w organizowaniu obozów i zimowisk oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nasz Hufiec zarządzany jest przez 5-cio osobową Komendę Hufca, która koordynuje i nadzoruje pracę drużyn oraz wspiera w działaniu drużynowych i innych instruktorów. Komenda pełni także funkcję administracyjną i reprezentacyjną, współpracuje z władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami. Odpowiada również za sprawy formalno-prawne i gospodarcze.

W ramach naszego Hufca działa wiele podstawowych jednostek takich jak:

  • gromady zuchowe (dzieci w wieku 6-10 lat),
  • drużyny harcerskie (w podziale wiekowym na harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze),
  • kręgi i kluby (np. kręgi instruktorskie, kluby specjalnościowe),
  • szczepy (organizacyjne wspólnoty powyższych).

Podstawowymi jednostkami Hufca są gromady i drużyny. To w nich skupiają się najważniejsi członkowie ZHP, czyli dzieci i młodzież. Na czele każdej drużyny stoi drużynowa/y pełniący funkcję instruktorską. W zdecydowanej większości są to pełnoletnie osoby, posiadające stopień instruktorski, które odbyły odpowiednie przeszkolenie do prowadzenia drużyny. W sytuacji, gdy drużynowy nie spełnia jeszcze powyższych warunków, dana jednostka jest pod dodatkową opieką innego instruktora.
Drużynowi w olbrzymiej większości wychowali się w środowiskach (drużynach, szczepach), w których obecnie pełnią funkcje. Chroni nas to przed powierzaniem opieki nad dziećmi ludziom przypadkowym, nieznanym i niesprawdzonym.

Drużynowi pracują w sposób autonomiczny. Sami decydują o programie na dany rok, tematyce zbiórek, ilości i rodzaju wyjazdów na biwaki i rajdy. Często jednak korzystają też z gotowych propozycji programowych, przygotowanych przez inne jednostki. Drużynowy jest także opiekunem i harcerskim wychowawcą swoich podopiecznych. W ZHP obowiązuje ścieżka zależności służbowej, dlatego wszelkie decyzje personalne (mianowanie na funkcje, awanse, nagrody, kary itp.) w obrębie swojej jednostki podejmuje jej szef. Nie może to oczywiście leżeć w sprzeczności z prawem, metodą harcerską i zasadami obowiązującymi w ZHP, czego pilnuje przełożony danego instruktora.

Choć program pracy każdej drużyny jest sprawą indywidualną drużynowego, Komenda Hufca stara się inicjować i promować różne przedsięwzięcia programowe. W większości są to imprezy stricte harcerskie takie jak rajdy, festiwale, zawody sportowe itp. Staramy się jednak dbać o rozwój społeczny i obywatelski naszych podopiecznych, dlatego zuchy i harcerze biorą też udział w różnych przedsięwzięciach i wydarzeniach pozwalających im na rozwijanie swojego poczucia służby innym ludziom. W tym celu Hufiec współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wielkopolski Bank Żywności czy Rada Osiedla Wilda. Dbając o rozwój duchowy i patriotyczny zachęcamy również młodzież do udziału w uroczystościach państwowych i religijnych, gdzie często mają okazję współtworzyć ceremonie pełniąc służbę reprezentacyjną.

Wszyscy instruktorzy działający w naszym Hufcu to wolontariusze, pracujący całkowicie społecznie. Wszystkie działania podejmowane ze swoimi podopiecznymi, w tym zbiórki, wyjazdy, biwaki, obozy itp., wykonują całkowicie dobrowolnie i nie otrzymują za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.